ಯಶಸ್ವಿ ಕೃಷಿ

40.00

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ
i) ಮುನ್ನುಡಿ : ಡಾ।। ಆರ್. ಎಲ್. ಕಶ್ಯಪ್ / v
ii) ನಿವೇದನೆ / xi
1. ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿ, ಅಪಾರ ಬೆಳೆ – ಜಾವಾದ ಮನೆ ತೋಟ / 1
2. ಐದೇ ಎಕರೆ, ೧೦೮ ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರಮಾನ / 11
3. ಆಧುನಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ / 28
4. ಅಲ್ಪ ಬಂಡವಾಳದ, ಹಾನಿರಹಿತ, ಸಹಜ ಕೃಷಿ / 41
5. ಸಂಶೋಧನೆ / 45
6. ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಗಳು / 49
ಅನುಬಂಧಗಳು
1. ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯತೆ / 51
2. ಬರಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಿಂಗ್ / 54
3. ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ರಾ. ಸ್ವ. ಸಂಘದ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ / 58
4. ಅರೋವೇದ : ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗ / 62
5. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾದರಿ / 64
6. ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳು / 66

SKU: 57aeee35c982 Category: