ಯಂತ್ರಗಳು – ಮಂತ್ರಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ

75.00

ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

ತಂತ್ರದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ / iv

1. ಪೀಠಿಕೆ / 01

2. ಯಂತ್ರಗಳು ಎಂದರೇನು? / 13

3. ಯಂತ್ರದ ಮೂರು ಬಗೆಗಳು / 22

4. ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಚರಣೆಗಳು / 32

5. ವಿವಿಧ ಯಂತ್ರಗಳು / 39

ಅನುಬಂಧ / 119

ಚಕ್ರ ಎಂದರೇನು?