ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು

75.00

ಅಧ್ಯಾಯ ಸೂಚಿ

I. ಸವಿತೃ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು

1. ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರ / 1

2. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ / 4

3. ಉತ್ತರನಾರಾಯಣ ಅನುವಾಕ / 17

4. ವಿಶ್ವಪುರುಷ ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತ / 19

5. ವಿಷ್ಣು ಮಂತ್ರಗಳು / 22

II. ದೇವಿಯರು

6. ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ / 27

7. ಸರಸ್ವತೀ / 34

8. ವಾಕ್ ಸೂಕ್ತ / 37

9. ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತ / 40

10. ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಅದಿತಿ / 44

11. ಭೂ ಸೂಕ್ತ / 45

12. ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತ / 47

III. ಒಂಬತ್ತು ದೇವತೆಗಳು

13. ನವಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಗಳು / 49

IV. ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಗೃಹಶುದ್ಧಿ

14. ವಾಸ್ತು ಮಂತ್ರಗಳು / 57

15. ಶಾಲಾ ಸೂಕ್ತ / 59

16. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆ / 61

V. ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಟೀಕರಣ

17. ಪವಮಾನ ಸೂಕ್ತ / 62

18. ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪ / 66

VI. ಮಂತ್ರ ಪಠನ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಕ್ರಮ

19. ದೋಷರಹಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥದ ಅನುಸಂಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಪಠನ / 69

20. ಸರಳ ಪೂಜಾವಿಧಿ / 75

SKU: 7647966b7343 Category: