ವೇದ ಪ್ರಕಾಶ

20.00

ಪರಿವಿಡಿ
ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ / v
1. ವೇದದ ಜ್ಞಾನ /1
1. ವೇದವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು? /1
2. ಗ್ರಂಥಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ / 3
3. ಗ್ರಂಥಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು / 6
4. ಮಂತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳು / 7
5. ವರಾಹ ಐತಿಹ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗ್ರಂಥಗಳು / 14
6. ಆರಣ್ಯಕ ಗ್ರಂಥಗಳು / 16
7. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು / 17
8. ಮೀಮಾಂಸಕರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ / 21
9. ವೇದಾಂತರ ಧ್ಯೇಯ /23
10. ಶ್ರೀ ಅರೋಬಿಂದೊ ಮತ್ತು ಕಪಾಲಿಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಕಾಣಿಕೆ / 24
2. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞದ ಸಾಂಕೇತಿಕ / 26
1. ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು / 26
2. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸಾರಾಂಶ / 27
3. ಮಂತ್ರಗಳ ದ್ವಿಗುಣ ಅರ್ಥಗಳು / 28
4. “ಋಕ್”ಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ; ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು / 33
5. “ಋಕ್”ಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯನ್ನು ಎರಡರ್ಥದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು / 35
6. ಬಾಹ್ಯ ಯಜ್ಞದ ಕಲಾಪ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂತರ್ ಪ್ರತಿರೂಪ / 37
6.1 ಪುರೋಹಿತರ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ / 37
6.2 ಅರ್ಪಣೆಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ / 40
6.3 ಯಜ್ಞ ಫಲ / 42
7. ಲೋಕಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ / 44
8. ವೇದ ರಹಸ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲ ವಿಚಾರಗಳು / 45
9. ಉಪಸಂಹಾರ / 47
3. ಮಂತ್ರ : ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ / 49
1. ಋಗ್ವೇದ ಕಾವ್ಯದ ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ವರೂಪ / 49
2. ಮಂತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಾವೇ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ / 52
3. ವೇದದ ಚಿರಂತನತೆ ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳ ಪಾತ್ರ / 53
4. ಮಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಸ್ಕ ಮತ್ತು ‘ಬೃಹತ್ ದೇವತ’ರ ವಿಚಾರ / 54
5. ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ವೇದದ ಬಳಕೆ / 56
6. ಋಗ್ವೇದ ಕಾವ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ / 58
4. ದೀಕ್ಷೆ / 61
1. ದೀಕ್ಷೆ : ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ರಹಸ್ಯ / 61
2. ಪ್ರಜ್ವಲಿತಗೊಂಡ ಅಗ್ನಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ವರ್ಧಿಸುವುದು / 62
5. ತಾತ್ಪರ್ಯ / 67
6. ಅನುಬಂಧ / 70
1. ಮಂತ್ರಗಳ ಎರಡು ಸ್ತರದ ಅರ್ಥ / 70
2. ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನರಬಲಿ? / 77

SKU: 812b4ba287f5 Category:

Description

95