ತಂತ್ರ ಸಾಧನೆ

30.00

ಅಧ್ಯಾಯ ಸೂಚಿ

ತಂತ್ರದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ  / iv

1. ತಂತ್ರ – ಕಿರುಪರಿಚಯ / 1

2. ತಂತ್ರ ಸಾಧನೆ / 21

3. ಅನುಬಂಧಗಳು

(i) ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ (ಎಂ.ಪಿ. ಪಂಡಿತ್) / 47

(ii) ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕಾದಿ ಸ್ತುತಿಗಳು (ಎಂ.ಪಿ. ಪಂಡಿತ್) / 50