ತಂತ್ರ ದೀಪಿಕೆ

75.00

ಅಧ್ಯಾಯ ಸೂಚಿ

ಭಾಗ : ಒಂದು

1. ‘ತಂತ್ರ’ ಎಂದರೇನು / 1

2. ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳು / 7

3. ಕುಂಡಲಿನೀ ಯೋಗ / 16

4. ಸಾಧನೆ / 24

5. ಉಪಾಸನೆ / 38

6. ರಹಸ್ಯ ಆಚರಣೆ / 49

7. ಮೌಲ್ಯಾವಲೋಕನ / 59

ಭಾಗ – ಎರಡು

8. ಶಾಕ್ತ ಸಾಧನೆ / 65

9. ಯೋಗ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ – ಅವುಗಳ ತಾತ್ವಿಕ ದರ್ಶನ / 70

10. ಮಹಾನಿರ್ವಾಣ ತಂತ್ರ / 76

11. ಅನುಬಂಧಗಳು / 81

ಅ. ಕುಂಡಲಿನೀ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಈ ಅರೋಬಿಂದೊ / 81

ಆ. ತಂತ್ರ – ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ – ಮಹಾಯಾನ / 86

ಇ. ತಂತ್ರ : ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ / 92

ಈ. ವೇದ, ತಂತ್ರ ಅಂತಃಸಂಬಂಧ / 94