ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸನೆ

100.00

ಒಳ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ
ಅಧ್ಯಾಯ – 1 : ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಯಂತ್ರ / 1
1. ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಸಂಯೋಜನೆ / 1
2. ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ರಚನಾಕ್ರಮ / 9
3. ನವಾವರಣಗಳು / 16
ಆಕಾರ ಸೂಚಿಕೆ / 32

ಅಧ್ಯಾಯ – 2 : ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಮಂತ್ರ / 34
1. ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ / 34
2. ಪಂಚದಶೀ ಮತ್ತು ಷೋಡಶೀ / 37
3. ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳ ಏಕಾತ್ಮತೆ (Identity) / 50
ಆಕರ ಸೂಚಿಕೆ / 55

ಅಧ್ಯಾಯ – 3 : ಶ್ರೀಚಕ್ರ ತಂತ್ರ / 60
1. ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ / 60
2. ಆದಿಮ ಮಾದರಿ (Primal Model) / 68
3. ಕಾಮ-ಕಲಾ / 73
ಆಕರ ಸೂಚಿಕೆ / 86
“ಬಾಲಾ-ತ್ರಿಪುರಾ” / 89
ಶ್ರೀಯಂತ್ರವಿನಿರ್ಮಾಣಮ್ / 94

SKU: 3def184ad8f4 Category: