ಶ್ರೀ ಶಂಕರರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಸ – ಭಾಷ್ಯ

125.00

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು

ಮುನ್ನುಡಿ

ಭಾಗ – 1 ಶ್ರೀ ಶಂಕರರು

1. ಸಮಸ್ಯೆ / 2

2. ಶಂಕರರು ಯಾರು? / 8

3. ಶಂಕರರು ಬರೆದುದು ಏನು? / 24

4. ಶಂಕರರ ಕಾರ್ಯೋದ್ದೇಶ? / 35

5. ಶಂಕರರು ಯಾರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು? / 44

6. ಶಂಕರರು ಯಾವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದರು? / 54

7. ಶಂಕರರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತೆ? / 63

8. ಶಂಕರರ ವಿಚಾರ ಪ್ರಣಾಲಿಯನ್ನು ಹೊಸತು ಏನು? / 73

ಭಾಗ – ೨ ಅಧ್ಯಾಸ- ಭಾಷ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಅಧ್ಯಾಸ – ಭಾಷ್ಯ / 83

1. ಅಧ್ಯಾಸ- ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಭಾಷ್ಯಮ್ / 84

2. ಲಕ್ಷಣ- ಭಾಷ್ಯಮ್  / 93

3. ಸಂಭಾವನಾ- ಭಾಷ್ಯಮ್ / 100

4. ಪ್ರಮಾಣ- ಭಾಷ್ಯಮ್ / 108

5. ಉಪಸಂಹಾರ- ಭಾಷ್ಯಮ್ / 120

ಹಿನ್ನುಡಿ / 130