ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ – ಸಾವಿತ್ರಿ

20.00

ಪರಿವಿಡಿ

ಅಧ್ಯಾಯ – 1

ಪೀಠಿಕೆ

ಪರ್ವ 1. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

1. ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ ಉಷೆ / 1

2. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಉದಯ / 1

3. ರಾಜನ ಯೋಗ : ಜೀವಾತ್ಮದ ಮುಕ್ರಿ ಯೋಗ / 2

4. ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ / 4

5. ರಾಜನ ಯೋಗ : ಆತ್ಮಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹತ್ತುಗಳ ಯೋಗ / 5

ಪರ್ವ 2. ಲೋಕಯಾತ್ರಿ

1. ಜಗತ್ – ಸೋಪಾನ / 6

2. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಡರಾಜ್ಯ / 7

3. ಜೀವಲೋಕದ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಪತನ / 8

4. ಅಲ್ಪಜೀವದ ರಾಜ್ಯಗಳು / 9

5. ಅಲ್ಪಜೀವದ ಅಧಿದೇವತೆಗಳು / 10

6. ಮಹತ್ತರ ಜೀವದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿದೇವತೆಗಳು / 12

7. ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು / 13

8. ಅಸತ್ಯಲೋಕ, ಅಶಿವದ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ತಮಸ್ಸಿನ ಪುತ್ರರು / 16

9. ಜೀವನ – ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವರ್ಗ / 17

10. ಅಲ್ಪಮನದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿದೇವತೆಗಳು / 18

11. ಮಹತ್ತರ ಮನದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿದೇವತೆಗಳು / 19

12. ಆದರ್ಶ ಸ್ವರ್ಗಗಳು / 20

13. ಮನೋಮಯ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ / 20

14. ಜಗದಾತ್ಮ / 21

15. ಮಹತ್ತರ ಜ್ಞಾನದ ರಾಜ್ಯಗಳು / 22

ಪರ್ವ 3. ದಿವ್ಯ ಮಾತೆ

1. ಅಜ್ಞೆೀಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆ / 23

2. ದಿವ್ಯಮಾತೆಯ ಆರಾಧನೆ / 24

3. ಚೈತನ್ಯಧಾಮ ಮತ್ತು ನವಸೃಷ್ಟಿ / 25

4. ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವರಪ್ರಸಾದ / 26

ಅಧ್ಯಾಯ ೨

ಪರ್ವ 4. ಜನನ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಣೆ

1. ಜ್ಯೋತಿಯ ಜನನ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ / 28

2. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ / 28

3. ಅನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ ಕರೆ / 29

4. ಅನ್ವೇಷಣೆ / 31

ಪರ್ವ 5. ಪ್ರೇಮ ಪರ್ವ

1. ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಿಲನ / 31

2. ಸತ್ಯವಾನ್ / 32

3. ಸತ್ಯವಾನ್ ಮತ್ತು ಸಾವಿತ್ರಿ / 33

ಪರ್ವ 6. ವಿಧಿ

1. ವಿಧಿಯ ನುಡಿ / 35

2. ವಿಧಿಯ ಗತಿ ಮತ್ತು ಅಸುಖದ ಸಮಸ್ಯೆ / 40

ಪರ್ವ 7. ಯೋಗ

1. ಮಿಲನದ ಆನಂದ, ಮೃತ್ಯುವಿನ ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ವೇದನೆ / 45

2. ಆತ್ಮಾನ್ವೇಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ / 47

3. ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವೇಶ / 49

4. ತ್ರಿವಿಧ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳು / 52

5. ಆತ್ಮ ಗೋಚರ / 57

6. ನಿರ್ವಾಣ ಮತ್ತು ಸರ್ವನಿರಾಕರಣಶೀಲ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನ / 58

7. ಸರ್ಗ 7 / 61

ಪರ್ವ 8. ಮೃತ್ಯು

3. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು / 62

ಅಧ್ಯಾಯ 3

ಪರ್ವ 9. ಅನಂತ ಅಂಧಕಾರ

1. ಕಾಲವರ್ಣದ ಶೂನ್ಯದೆಡೆಗೆ / 64

2. ಅನಂತ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ತಮಸ್ಸಿನ ಧ್ವನಿ / 65

ಪರ್ವ 1೦. ದ್ವಿವಿಧ ಸಂಧ್ಯಾಪ್ರಭೆ

1. ಆದರ್ಶದ ಸ್ವಪ್ನಮಯ ಸಂಧ್ಯಾಪ್ರಭೆ / 67

2. ಮೃತ್ಯು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ತತ್ತ್ವ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶದ ನಿರರ್ಥಕತೆ / 68

3. ಪ್ರೇಮ ಮೃತ್ಯುಗಳ ಸಂವಾದ / 70

4. ಐಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸ್ವಪ್ನಮಯ ಸಂಧ್ಯಾಪ್ರಭೆ / 74

ಪರ್ವ 11. ಶಾಶ್ವತ ದಿನ

1. ಅಂತವಿಲ್ಲದ ದಿನ, ಆತ್ಮದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರಮ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ / 77

ಪರ್ವ 12. ಉಪಸಂಹಾರ

ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದ / 82