ಶಿಕ್ಷಣ

80.00

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ
ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು
ಶಿಕ್ಷಣದ ಸರಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶ / 2
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದು ಪೀಠಿಕೆ / 3
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಪದ್ದತಿ / 15
1. ಮಾನವ ಮನಸ್ಸು / 16
2. ಮನಸ್ಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು / 20
3. ನೈತಿಕ ಸ್ವಭಾವ / 24
4. ಏಕಕಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮಾಗತ ಬೋಧನೆ / 29
5. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ತರಬೇತು / 33
6. ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸುಧಾರಣೆ / 38
7. ಮನಸ್ಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ತರಬೇತು / 40
8. ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತರಬೇತು / 45
ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ / 48
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಸಂದೇಶ / 54
ದೇಹದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ / 59
ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರು
1. ಜೀವನ ವಿಜ್ಞಾನ / 78
2. ಶಿಕ್ಷಣ / 86
3. ಶಾರೀರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ / 90
4. ಪ್ರಾಣಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ / 97
5. ಮಾನಸಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ / 103
6. ಚೈತ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ / 110
ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ತಪಸ್ಸು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ವಿಮುಕ್ತಿ / 121
ಹಿನ್ನುಡಿ / 150

Category: