ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಾರಸಂಗ್ರಹ

20.00

ಅಧ್ಯಾಯ ಸೂಚಿ

1. ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮುನ್ನೋಟ / 01

2. ಕಾವ್ಯದ ಕಥಾವಸ್ತು / 10

3. ಹನ್ನೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ದ್ರವ್ಯವಿಶೇಷ / 18

4. ನೂರೊಂದು ನಲ್ನುಡಿಗಳು / 41

5. ಮೇರುಕೃತಿಗೆ ಮಂಗಳ / 56

6. ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಋಣ/ 61