ಸರಸ್ವತಿ

22.00

ಅಧ್ಯಾಯ ಸೂಚಿ
1. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ / 01
2. ದೈವೀಪ್ರೇರಣೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ / 03
3. ವೇದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು : ಶ್ರೀ ಆರೋಬಿಂದೊ ಮಾರ್ಗ / 07
4. ಸರಸ್ವತಿ : ಕೇವಲ ಒಂದು ನದಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲ : ಚೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಸ್ವತಿಯ ಗುಣವಾಚಕಗಳು / 09
5. ಮಂತ್ರ : ಅದರ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಅದರ ಶಕ್ತಿ / 12
6. ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ / 15
7. ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಋಕ್ ಗಳು (ಮಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥ) / 16
8. ಸರಸ್ವತೀ, ಇಳಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀ (ಮಹೀ) ದೇವಿಯರು / 30
9. ಇತರ ದೇವತಾ ಮಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ನದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ / 32
10. ಉಷಾ – ದೈವೀ ಸೂರ್ಯೋದಯ / 38
11. ಉಪಸಂಹಾರ /43
12. ಅನುಬಂಧ : ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಸಪ್ತ ನದಿಗಳು / 44

SKU: fe9fc289c3ff Category:

Description

83