ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು

30.00

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ
ಮುನ್ನುಡಿ (ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಗೆ) – ಮತ್ತೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ / iv
ಮುನ್ನುಡಿ – ಸಾ. ಕೃ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ / v
ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕುರಿತು – ಎಚ್ಚೆಸ್ಕೆ / vi
ಅನುವಾದಕ ನುಡಿ / vii

1. ಪೀಠಿಕೆ /1
2. ಋಗ್ವೇದದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳು /2
3. ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತೆಯ ಟೀಕಾಕಾರರು / 3
4. ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು / 4
5. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ / 5
6. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯೆ / 8
7. ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರ / 9
8. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವೇದ / 10
9. ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು? 12
10. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳು / 15
11. ದೇವ /20
12. ಯಜ್ಞ / 23
13. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯ / 25
14. ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ / 26
15. ಅಗ್ನಿ / 30
16. ಋಗ್ವೇದದ ಪ್ರಥಮ ಸೂಕ್ತ /32
17. ಸೋಮ / 34
18. ಸರಸ್ವತಿ /37
19. ಅದಿತಿ / 40
20. ಇಂದ್ರ / 41
21. ಪಾಪ, ಅಸಾತ್, ವಿರೋಧಿಶಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧೀಕರಣ /46
22. ವೇದ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ / 49
23. ವೈದಿಕ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗ / 51
24. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ / 53
25. ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲ / 56
26. ಆಧಾರ ಮಂತ್ರಗಳು / 60
27. ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು / 73

SKU: 8613985ec49e Category:

Description

90