ಋಗ್ವೇದ – ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರಗಳು (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಸಹಿತ)

55.00

1. ಗಣಪತಿ 2.23.1
2. ಸರಸ್ವತಿ 1.3.10-12
3. ಅಗ್ನಿ – ದುರ್ಗಾ 1.99
4. ಅಗ್ನಿ 1.1
5. ಇಂದ್ರ 1.32
6. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ 1.89
7. ಮಧು ವಿದ್ಯಾ 1.90
8. ಸವಿತೃ 3.62.10-12, ಗಾಯತ್ರಿ 3.62.10
9. ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತ 1.22.16-21
10. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ 10.90
11. ಜ್ಞಾನ 10.71
12. ವಿವಾಹ ಮಂತ್ರಗಳು 10.85
13. ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ವಿಶೇಷ ಪದ್ಧತಿಗಳು : ಪದ, ಜಟ, ಘನ1.164.24

Category: