ಋಗ್ವೇದ – 2 (ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ, ವಾಕ್ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತ )

50.00

1. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
2. ಪೀಠಿಕೆ
3. ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ – ಪರಿಚಯ
4. ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ – ಮಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥ
5. ವಾಕ್ ಸೂಕ್ತ – ಪರಿಚಯ
6. ವಾಕ್ ಸೂಕ್ತ – ಮಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥ
7. ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತ – ಪರಿಚಯ
8. ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತ – ಮಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥ
9. ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ – ಮಂತ್ರ ಪಠಣ
10. ವಾಕ್ ಸೂಕ್ತ – ಮಂತ್ರ ಪಠಣ
11. ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತ – ಮಂತ್ರ ಪಠಣ

Category: