ರುದ್ರ ಮಂತ್ರಗಳು

50.00

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಚೇತನಗಳನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಮಂತ್ರಗಳು ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರ ಕುರಿತಾದ ವಿಸ್ತೃತ ವಿವರಣೆ.


೦1. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ

ನಮಕ
೦2. ಅನುವಾಕ 01
೦3. ಅನುವಾಕ ೦2
೦4. ಅನುವಾಕ ೦3
೦5. ಅನುವಾಕ ೦4
೦6. ಅನುವಾಕ ೦5
೦7. ಅನುವಾಕ ೦6
೦8. ಅನುವಾಕ ೦7
೦9. ಅನುವಾಕ ೦8
1೦. ಅನುವಾಕ ೦9
11. ಅನುವಾಕ 10
12. ಅನುವಾಕ 11
13. ಮಂಗಳಾಚರಣ ಮಂತ್ರಗಳು

ಚಮಕ
14. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ
15. ಅನುವಾಕ ೦1
16. ಅನುವಾಕ ೦2
17. ಅನುವಾಕ ೦3
18. ಅನುವಾಕ ೦4
19. ಅನುವಾಕ ೦5
20. ಅನುವಾಕ ೦6
21. ಅನುವಾಕ ೦7
22. ಅನುವಾಕ ೦8
23. ಅನುವಾಕ ೦9
24. ಅನುವಾಕ 10
25. ಅನುವಾಕ 11
26. ಮಂಗಳಾಚರಣ ಮಂತ್ರಗಳು

ಮಂತ್ರಗಳು
27. ಗಣಪತಿ / ತ್ರ್ಯಂಬಕ / ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ
28. ನಮಕ
29. ಚಮಕ

Category: