Rig Veda Samhite | Mandala 4

200.00

ಋಗ್ವೇದದ ನಾಲ್ಕನೆ ಮಂಡಲದ ೫೮ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ೫೮೯ ಮಂತ್ರಗಳ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಂತಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂಚಿನ ಪ್ರಕಟನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಮಂತ್ರಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ/ ಮನಃಪ್ರಾಣಾದಿ ಅರ್ಥಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ವೇದಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಂಡಿತರು ಅಥವಾ ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳದೆ, ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೇದಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯ.

ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರವೂ ಅನೇಕ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ) ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಅನುವಾದವೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಅಡಕವಾಗುವಂತೆ, ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ, ಇಡೀ ಅನುವಾದ, ಪದ್ಯರೂಪವೆಂದೆನ್ನಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲಮಟ್ಟಿನ ಕಾವ್ಯಸ್ವರೂಪ ರಚನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠದ ಒಂದು ಪಾದವು, ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಓದುಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.

‘ಸಾಕ್ಷಿ’ಯ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆಯೇ, ವೇದದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಂಬಂಧಿತ (ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ) ಸಂದೇಶದ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಆದ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಸ್ತರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವೇದ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ, ಅನುವಾದವು ಅರಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ, ಹೊರತು, ಭಾಷತಜ್ಞರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ವದ್ವಲಯದ ಪರಿಣತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಡುವುದಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳಾದ ‘ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತೆ – ಮಂಡಲ ಹತ್ತು’, ಮತ್ತು ‘ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತೆ – ಮಂಡಲ ನಾಲ್ಕು’ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ವರ್ಣಿತವಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಈ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅರೋಬಿಂದೊ ನೀಡಿದ ಅರ್ಥವು, ಮಹಾ ಪಂಡಿತರಾದ ಸಾಯಣರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅಥವಾ ಭಾರತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ (Indologists) ಅನುವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ತೀರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇರೆ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ (ಸಾಹಿತ್ಯಕ ) ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿಂತ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾದ, ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಶ್ರೀ ಅರೋಬಿಂದೊ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವೇದರಹಸ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಅವರ ಅಂತಃಸ್ಪುರಣೆ, ಇವು ಪದಗಳ ಉಚಿತ ಅರ್ಥ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾದವು; ಅವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಾರೋಪಣೆ ಮಾಡುವ ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ‘ಸಾಕ್ಷಿ’ ಪ್ರಕಟಣೆ (Semantics of Rig Veda) ‘ಋಗ್ವೇದದ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ವಿವರಣೆ’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ( ix ) ನೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಕೈಪಿಡಿ ಪುಸ್ತಕ ‘Essentials of Rig Veda’ (ಋಗ್ವೇದದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು), ಮಂತ್ರ ಛಂಧಸ್ಸು, ಋಷಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳು ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ ಉತ್ತಮ ಮೇಲ್ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಯಸುತ್ತೇವೆ.


ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

i. ೫೮  ಸೂಕ್ತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು : ಮಂಡಲ ೪ / iv
ii. ಮುನ್ನುಡಿ (Foreword) / v
iii. ವಿವಿಧ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಸೂಕ್ತಗಳು / vi-vii
iv. ಓದುಗರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ / vi-vii
v. ನಾಲ್ಕನೆ ಮಂಡಲದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು / viii-xi
vi. ವಾಮದೇವ ಋಷಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ / xii-xiii
vii. ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಃಪ್ರಾಣಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳು / xiv
viii. ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳು / xv
ix. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪಗಳು / xv
x. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸಮರ್ಪಣೆ / xvi
589 ಮಂತ್ರಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ (58 ಸೂಕ್ತಗಳು)
ಅನುವಾಕ     ಸೂಕ್ತಗಳು   ಮಂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ    ಪುಟ
1                 1-10             132                 1
2                11-21            120                52
3                22-32            146                95
4                33-45            91                136
5                46-58            100              181

ಅನುಬಂಧಗಳು
1. ಋಗ್ವೇದದ ಮೂಲಭೂತ ವಿಚಾರಗಳು / 223
2. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು / 226
3. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆ / 242
4. ಸಪ್ತ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮನಃಪ್ರಾಣಾದಿಗಳು ವಿಧಾನಗಳು / 244
5. ಬಣ್ಣಗಳು : ಮನಃಪ್ರಾಣಾದಿ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ / 245
6. ಸಪ್ತ ಲೋಕಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪoಚಜನ / 246
7. ಕೆಲವು  ಪದಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಗಳು / 250
8. ಈ ಭಾಷಾಂತರದ ಮುಖ್ಯಾoಶಗಳು / 252
9. ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು / 256
10. ವಿಷಯ ಸೂಚಿ / 257

SKU: 8179940772 Category: