Rig Veda Samhite | Mandala 1 – Bhaga 1

400.00

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದದ ಮೊದಲನೆಯ ಮಂಡಲದ ೧ ರಿಂದ ೫೦ ಸೂಕ್ತಗಳಿವೆ. ಮಂತ್ರ, ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿವೆ.

ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರವೂ ಅನೇಕ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು) ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಅನುವಾದವೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಅಡಕವಾಗುವಂತೆ, ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ, ಇಡೀ ಅನುವಾದ, ಪದ್ಯರೂಪವೆಂದೆನ್ನಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲಮಟ್ಟಿನ ಕಾವ್ಯಸ್ವರೂಪ ರಚನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠದ ಒಂದು ಪಾದವು, ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಓದುಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.

‘ಸಾಕ್ಷಿ’ಯ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆಯೇ, ವೇದದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಂಬಂಧಿತ (ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ) ಸಂದೇಶದ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಆದ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಸ್ತರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವೇದ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ, ಅನುವಾದವು ಅರಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ, ಹೊರತು, ಭಾಷತಜ್ಞರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ವದ್ವಲಯದ ಪರಿಣತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಡುವುದಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳಾದ ‘ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತೆ – ಮಂಡಲ ಹತ್ತು’, ಮತ್ತು ‘ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತೆ – ಮಂಡಲ ನಾಲ್ಕು’ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ವರ್ಣಿತವಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಈ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅರೋಬಿಂದೊ ನೀಡಿದ ಅರ್ಥವು, ಮಹಾ ಪಂಡಿತರಾದ ಸಾಯಣರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅಥವಾ ಭಾರತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ (Indologists) ಅನುವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ತೀರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇರೆ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ (ಸಾಹಿತ್ಯಕ) ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿಂತ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾದ, ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಶ್ರೀ ಅರೋಬಿಂದೊ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವೇದರಹಸ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಅವರ ಅಂತಃಸ್ಪುರಣೆ, ಇವು ಪದಗಳ ಉಚಿತ ಅರ್ಥ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾದವು; ಅವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಾರೋಪಣೆ ಮಾಡುವ ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ‘ಸಾಕ್ಷಿ’ ಪ್ರಕಟಣೆ (Semantics of Rig Veda) ‘ಋಗ್ವೇದದ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ವಿವರಣೆ’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. (ix) ನೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಕೈಪಿಡಿ ಪುಸ್ತಕ ‘Essentials of Rig Veda’ (ಋಗ್ವೇದದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು), ಮಂತ್ರ ಛಂಧಸ್ಸು, ಋಷಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳು ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ ಉತ್ತಮ ಮೇಲ್ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಯಸುತ್ತೇವೆ.


ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

i. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸಮರ್ಪಣೆ / iv
ii. ವೇದಾಸುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ತೆರೆದ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲು – ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ / v
iii. ಪ್ರಕಟಣಾ ಪ್ರಪಂಚದ ನಭಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಾಧನೆ – ರಾೄಂಡ್ ಹಿಕ್ಸ್ / viii
iv. ಈ ಗ್ರಂಥದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು / xiii
v. ವೇದದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆ – ಪ್ರೊ।। ಸಾ. ಕೃ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ / xv
vi. ಋಗ್ವೇದದ ಮೇಲ್ನೋಟ / xxiii
vii. ಸೂಕ್ತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು : ೧ – ೫೦ / xxvii
viii. ಸೂಕ್ತಗಳು – ದೇವತೆಗಳು : ೧ – ೫೦ / xxix
ix. ಸೂಕ್ತಗಳು – ಋಷಿಗಳು : ೧ – ೫೦ / xxix
x. ೫೦ ಸೂಕ್ತಗಳ ಅವಲೋಕನ / xxxi
xi. ದೇವತೆಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳು : ಅವಲೋಕನ / xxxv
xii. ದೇವತೆಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ / xxxvii
xiii. ಯಜ್ಞ / xxxviii
xiv. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದದ ಆಧಾರ ಮೂಲಗಳು / xxxxi
xv. ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಗಳು / xxxxiii
xvi. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪಗಳು / xxxxiv

I. ಪಠ್ಯ, ಅನುವಾದ ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು : ೫೯೯ ಮಂತ್ರಗಳು (೫೦ ಸೂಕ್ತಗಳು)
ವಿಭಾಗ   ಸೂಕ್ತಗಳು   ಋಷಿ                    ಪುಟ
1             1-11        ಮಧುಚ್ಛoದಾಃ ಮತ್ತು ಜೇತಾ    1
2            12-23       ಮೇಧಾತಿಥಿ                       73
3            24-30       ಶುನಃಶೇಪ                      138
4            31-35       ಹಿರಣ್ಯಸ್ತೂಪ                    180
5            36-43       ಕಣ್ವ                              225
6            44-50       ಪ್ರಸ್ಕಣ್ವ                          270

II. ಅನುಬಂಧಗಳು
೧. ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳು / 308
೨. ವೇದ ಗೂಢಾರ್ಥ ಬೋಧ ಸೂತ್ರಾಣಿ / 313
೩. ವಿಷಯ ಸೂಚಿ / 315
೪. ವಿಶೇಷ ವೇದ ಶಬ್ದಗಳ ಸೂಚಿ / 325
೫. ಇತರ ವೇದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಗತ / 333

SKU: 8179940934 Category: