ಪರಾಮತೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು

45.00

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

ಮುನ್ನುಡಿ : ಡಾ।। ಆರ್. ಎಲ್. ಕಶ್ಯಪ್ / iv

1. ಪರಾಮಾತೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು

2. ಮಹೇಶ್ವರೀ

3. ಮಹಾಕಾಳೀ

4. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ

5. ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ

6. ಪರಾಮತೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು – ಪೂರ್ಣಪಾಠ (ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ)

7. ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಪ್ರಸ್ತಾವಃ – ಪೂರ್ಣಪಾಠ (ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ)