ನೀವೂ ಮಾಡಿ – ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅಡುಗೆ

70.00

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ
1. ರೊಟ್ಟಿಗಳು / 1
2. ಪರೋಟಗಳು / 5
3. ಪೂರಿಗಳು / 12
4. ದಾಲ್ ಗಳು / 15
5. ಗ್ರೇವಿ ಸಹಿತ ಖಾದ್ಯಗಳು / 21
6. ಗ್ರೇವಿ ಭರಿತ ಖಾದ್ಯಗಳು / 32
7. ಪಕೋಡಾಗಳು / 45
8. ಪುಲಾವ್ ಗಳು / 50
9. ಚಟ್ನಿಗಳು / 54
10. ಭರವಾ ಸಬ್ಜಿ ಖಾದ್ಯಗಳು / 57
11. ರಾಯತಾಗಳು / 62
12. ನಮ್ ಕೀನ್ ಗಳು / 71
13. ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು / 81

SKU: 555d6702c950 Category: