ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಮ್ನಃ ಸ್ತೋತ್ರ

30.00

ಅಧ್ಯಾಯ ಸೂಚಿ

ಸ್ವಗತ – ದೊಡ್ಡಮೇಟಿ / vii

ಮುನ್ನುಡಿ – ಅ. ನ. ಕೃ. / viii

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ – ಸಿ. ವ. ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ / xii

1. ಪರಾಶಕ್ತಿ / 1

2. ಭುವನೇಶ್ವರಿ / 5

3. ಮಹೇಶ್ವರಿ / 9

4. ಮಹಾಕಾಳಿ / 13

5. ಮಾಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ / 18

6. ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ / 23

7. ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ / 28

8. ರತ್ನಗರ್ಭಾ / 32

9. ಶ್ರೀದುರ್ಗೆ / 36

10. ಇಂದ್ರಾಣಿ / 41

11. ವಾರಾಹಿ / 45

12. ಅದಿತಿ / 49

13. ಕೌಮಾರಿ / 52

14. ಕುಂಡಲಿನೀ / 55

15. ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ / 58

16. ಸಾವಿತ್ರಿ / 61

ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಚಯ