ಇಂದ್ರ (ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ)

15.00

ಅಧ್ಯಾಯ ಸೂಚಿ
1. ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ : ಮೇಲುನೋಟ / 1
2. ಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುವ ದೈವ / 3
3. ರೂಪಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತ / 5
4. ಗೆಳೆಯನಾಗಿ ಇಂದ್ರ / 8
5. ಬದುಕಿನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ / 9
6. ವೇದದ ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಣ : ಶ್ರೀ ಅರೋಬಿಂದೊ ಅವರ ಮಾರ್ಗ / 12
7. ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕದನಗಳು : ಕಿರಣಗಳ ಮತ್ತು ಜಲಗಳ ಮರುಗಳಿಕೆ / 15
8. ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೋಮ / 21
9. ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರದಾತ / 24

SKU: d1fe173d08e9 Category:

Description

79