ಗೃಹ ವಾಸ್ತು (ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು)

12.00

ಅಧ್ಯಾಯ ಸೂಚಿ

1. ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಗೃಹಶುದ್ಧಿ / 5

2. ವಾಸ್ತು ಮಂತ್ರಗಳು / 7

3. ಶಾಲಾ ಸೂಕ್ತ / 13

4. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆ / 21

5. ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ/ 22