ಗಣಿತ ಭಾರತಿ

50.00

ಪರಿವಿಡಿ
ಕ್ರ. ವಿಷಯ
1. ಆರ್ಯಭಟನಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ ವರೆಗೆ / 1-37
2. ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಬಾಂಧವ್ಯ. / 38-46
3. ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಲ ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪಶ್ಚಿಮದ ಪಯಣ / 47-54
4. ಭಾರತೀಯ ಶೋಧಗಳ ಅಸಮಂಜಸ ಅಂಕಿತಗಳು / 55-56
5. ವಿವಿಧ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು / 57-59
6. ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಕಾಲ-ಸ್ಥಾನ-ಕೃತಿ / 60-61
7. ಗತ ಇತಿಹಾಸದ ಕುರುಹುಗಳು / 62-63
8. ಗಣಿತ – ಭಾರತಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ
1) ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ / 64-68
2) ಉತ್ತರಗಳು / 69-70
9. ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ರೂಪದ ಅನುಬಂಧಗಳು
1) ಭಾರತ / 71-83
2) ಚೀನಾ / 84-89
3) ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗಣಿತದ ಪ್ರಸರಣ / 90-97

SKU: c0c7c76d30bd Category:

Description

226