ಗಣಪತಿ ಆವಾಹನೆಗಾಗಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು

10.00

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ
1. ಗಣಪತಿಯ ಕಾರ್ಯ, ವೈಭವ / 1
2. ವಿಘ್ನಗಳು, ಅನಾಹುತಗಳು, ಪರಿಹಾರ / 5
3. ವಿರೋಧೀ ಶಕ್ತಿಗಳ ದಮನ / 11
4. ಸಂಪತ್ತು, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಆನಂದ / 19
5. ಋಣವಿಮೋಚಕ / 25
6. ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮಧು ಹಾಗೂ ಆನಂದ / 26
7. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ / 29
8. ವಿಶ್ವಾತೀತ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆ / 39
9. ಗಣಪತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರ / 44
ಅನುಬಂಧ :
ಮಂತ್ರ ಎಂದರೇನು ?

SKU: 9778d5d219c5 Category: