ದೀಪ್ತಜೀವಿ

70.00

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

ಭಾಗ : ಒಂದು

1. ದೀಪ್ತಜೀವಿ / 7

2. ಉದಯ / 10

3. ಮುನಿಗಳ ಸಂಗದಲ್ಲಿ / 13

4. ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸಂಗದಲ್ಲಿ / 17

5. ದೊರಕಿತು ಬೆಳಕಿನ ಸನ್ನಿಧಿ / 20

6. ಶ್ರೀಮಾತಾ ಆರಾಧಕ / 27

7. ಕಪಾಲಿ – ಕಿರಣಗಳು / 30

8. ಸೂಕ್ತಿ – ದೀಪ್ತಿ / 48

9. ಬೆಳಕಿನ ಹಿಂಬಾಲಕರು / 53

ಭಾಗ : ಎರಡು

10. ಪ್ರತಿಭಾ ಪುಂಜ/ 57

11. ತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆ, ಸಾಧನೆ / 59

12. ರಮಣರ ಬೆಳಕು / 72

13. ಸನ್ನಿಧಿಯ ಸಂಭ್ರಮ / 84

14. ಇತಿಹಾಸದ ಬೆಳಕು / 90

15. ವೇದ ಲೋಕ / 95

16. ಉಪನಿಷತ್ ಲೋಕ / 104

17. ದಾರ್ಶನಿಕ ಕವಿ / 106

ಅನುಬಂಧಗಳು

1. ಸಾದರ ಸ್ವೀಕಾರ / 119

2. ಸಮಗ್ರ ಕೃತಿಗಳ ಸೂಚಿ / 123

3. ಗ್ರಂಥ ಋಣ / 126

4. One Line Meanings of the Various Yoga-s/ 128

5. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು/ 130