ಭೋಜನ ಯಜ್ಞ

15.00

ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?

ಪಾರಂಪರಿಕ ವಿಧಾನ – ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ / 1
ದೇಹವೆಂಬ ಯಜ್ಞಕುಂಡ / 5
ಚತುರ್ವಿಧ ಅನ್ನ ! / 7
ಶುಚಿತ್ವ / 8
ಸ್ಥಾನ / 8
ಭೋಜನಪಾತ್ರೆ / 9
ಅಭಿಘಾರ / 9
ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ / 10
ಪರಿಷೇಚನೆ / 10
ಆಹುತಿ / 11
ಸ್ವಾಹಾ ಕಾರ್ಯ / 13
ಆಪೋಶನ / 13
ಪ್ರಾಣಾದಿ ಸ್ವಾಹಾ / 14
ಉತ್ತರಾಪೋಶನ / 15
ಉದಕ ದಾನ / 16
ಭೋಜನವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳು / 19
ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಸಮಯ / 19
ಆಪೋಶನದಲ್ಲಿ / 20
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವ / 21
ಭೋಜನಪಾತ್ರೆ / 21
ಬಡಿಸಲೂ ಒಂದು ಕ್ರಮ ! / 23
ಅಭಿಘಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ / 24
ಭೋಜನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇನ್ನಿತರ ಮುಖಗಳು / 25
ಕೆಲವು ಉಪ ನಿಯಮಗಳು / 26
ಖಾದ್ಯ ಸರಣಿ / 27
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಸ್ವಾದೋದಕಂ / 27
ದೇವತಾ ಸ್ಮರಣ / 28
ಉತ್ತರಾಪೋಶನ / 28
ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ – ನೀರು – ಗಾಳಿ / 29
ಉದರ – ನೇತ್ರ ಪರಿಸ್ಪರ್ಶನ / 30
ತಾಂಬೂಲಚರ್ವಣ / 30
ಮಲಗಲೂ ನಿಯಮಗಳು / 31
ಅನ್ನವೆಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮ / 32
ಭೋಜನ ನಿಯಮಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ!? / 34
ಭೋಜನ ಯಜ್ಞದ ಹವಿಸ್ಸು / 35
ಜನಪದರ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ – ಋತಗಳು / 36
ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಋತ / 36
ಪರಿಷೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ / 39
ಅಡುಗೆಯ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ರೂಪಗಳು / 40

Category: