ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಶಮನ ಮಂತ್ರಗಳು

80.00

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ / V

I. ಸ್ಥೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ

1. ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ?

2. ಮಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಅದರ ಶಕ್ತಿ

3. ಶ್ರದ್ಧೆ

II. ಜಲಗಳು, ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಉಪಶಮನಗಳು

4. ಉಪಶಮನಕಾರಕನಾಗಿ ಸೂರ್ಯ

5. ಉಪಶಮನಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣ

6. ಉಪಶಮನಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಲಗಳು

7. ಉಪಶಮನಕಾರಕನಾಗಿ ರುದ್ರ

8. ಮರುತರು

9. ಸೋಮ – ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಆನಂದ

10. ಅಶ್ವಿನರು – ಪರಮಾನಂದದ ಅಧಿದೇವತೆಗಳು

11. ಆದಿತ್ಯರು – ದೈವೀರಕ್ಷಕರು

12. ಅಗ್ನಿ – ಅಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಪಾಪ ನಿರ್ಮೂಲನೆ

13. ಉಪಶಮನಕಾರರಾಗಿ ವಿಶ್ವೇ – ದೇವತೆಗಳು

14. ಶಿಶುಜನನ

15. ಗರ್ಭಪಾತದ ತಡೆ

16. ಕಣ್ಣಿನ ರೋಗಗಳು

17. ನಿದ್ರೆ

18. ಆರೋಗ್ಯಮಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ

III. ಪರ್ಯಾಯ ಉಪಶಮನ ಪದ್ಧತಿಗಳು

19. ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಣಿಗಳು

20. ರೇಕಿ

21. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ

IV. ಕೆಲವು ಪೂರಕ ವಿಷಯಗಳು

22. ಕಮಲಗಳು (ಅಥವಾ ಚಕ್ರಗಳು)

23. ಸಾವಿನ ಸಮೀಪವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು : ಚೇತರಿಕೆ

24. ಪುನಃಶ್ಚೇತನ

25. ಉಪಶಮನಕಾರಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮರಗಳು

26. ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಲಹೆಗಳು

27. ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಿದ್ಧಿ