ಆಧುನಿಕ ಮಾನವನಿಗಾಗಿ ಯೋಗ

30.00

ಪರಿವಿಡಿ
I.

1. ಯೋಗ – ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ / 1

2. ಹಠಯೋಗ / 4

3. ರಾಜಯೋಗ / 7

4. ತ್ರೈ ಮಾರ್ಗ / 10

5. ತಂತ್ರಯೋಗ / 13

6. ಚೇತನದ ಸಂವರ್ಧನೆ / 15

7. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ / 17

8. ವಿಶ್ವ ಚೇತನ / 19

9. ಚೇತನದ ಆರೋಹಣ / 22

II. ಚೇತನದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಯೋಗ / 25

III. ಸಮಗ್ರ ಯೋಗ – 1 / 34

ಸಮಗ್ರ ಯೋಗ – 2 / 49

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು – ಉತ್ತರಗಳು/ 59