ಯಜ್ಞ

100.00

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

ಭಾಗ – I

1. ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ / 2

2. ಪಾವಿತ್ರ್ಯ, ಆತ್ಮ ತತ್ತ್ವ ಮತ್ತು ವೈಶ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು  / 7

3. ಯಜ್ಞ : ಒಂದು ಮೇಲ್ನೋಟ / 15

4. ಮಂತ್ರದ ಮೇಲ್ನೋಟ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಪಠನ  / 25

5. ಬಾಹ್ಯ ಯಜ್ಞ / 34

6. ಅಂತರ್ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಾಂಶಗಳು / 42

7. ಬಾಹ್ಯಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಯಜ್ಞಗಳ ಸಾಂಗತ್ಯ / 47

ಭಾಗ – II

8. ಅಂತರ್ಯಜ್ಞದ ಅನುಷ್ಠಾನ: ೩೦ ಋಙ್ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ / 53

9. ಋಗ್ವೇದದ ಆಪ್ರಿ ಸೂಕ್ತಗಳಿಂದ ಅಂತರ್ಯಜ್ಞದ ಅನುಷ್ಠಾನ  / 60

10. ಒಂದು ಸರಳ ಯಜ್ಞ – ಯಜುರ್ವೇದದಿಂದ / 67

11. ರುದ್ರ ಮಂತ್ರಗಳು / 73

ಭಾಗ – III

12. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ : ಒಂದು ಸರಳ ಯಜ್ಞ  / 82

13. ಪಂಚ ಮಹಾಯಜ್ಞಗಳು / 91

14. ಸ್ಮರಣೆಯ ಒಂದು ಸರಳ ಯಜ್ಞ / 95

15. ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ / 98

16. ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಕರ್ತರಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು / 103

ಭಾಗ – IV

17. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ / 110

18. ಅಂತರ್ಯಜ್ಞ – ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ / 114

19. ಅಶ್ವಮೇಧ / 119

ಭಾಗ – V

20. ಅಗ್ನಿ / 125

21. ಚೈತನ್ಯ – Consciousness / 132

22. ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ / 135

23. ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ – ದೃಷ್ಟಿ  / 139

24. ಉಪಸಂಹಾರ / 144

ವಿಷಯ ಸೂಚಿ/ 148