ತೈತ್ತಿರೀಯ ಆರಣ್ಯಕ ಭಾಗ – 1

300.00

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

i. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು / iv

ii. ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ / v

iii. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಆರಣ್ಯಕ : ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನೋಟ / vii

I. ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ
ಪ್ರಶ್ನ    ಅನುವಾಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ     ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ     ಪುಟ

1                   32                           361                       1

2                  20                           132                   125

3                  21                            108                  175

6                  12                            144                  235

II. ಅನುಬಂಧಗಳು

1. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಖಗೋಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳು / 285

2. ಸಪ್ತ ಲೋಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಪಂಚಜನ / 300

3. ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳ ಅಂತರರ್ಥಗಳು / 304

4. ವಿಷಯ ಸೂಚಿ / 306

SKU: 9788179941508 Category: