ಗೀತಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಗೀತಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳು (ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ) ಆಯ್ದ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಗ್ರಹ

10.00

ಪ್ರಬಂಧಗಳು

1. ಗೀತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ / 2

2. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ / 4

3. ಆರ್ಯ ಕ್ಷಾತ್ರ ಸೂತ್ರಗಳು / 6

4. ಬುದ್ಧಿಯೋಗ / 8

5. ಯಜ್ಞದ ಮಹತ್ವ / 11

6. ಅವತಾರ ತತ್ತ್ವ  / 13

7. ಸಮತ್ವ / 15

8. ಕರ್ಮಯೋಗದ ತಿರುಳು / 17

9. ಎರಡು ಪ್ರಕೃತಿಗಳು / 19

10. ರಾಜ ಗುಹ್ಯ (ಅತಿಶಯ ರಹಸ್ಯ) / 21

11. ಕರ್ಮಾ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ / 24

12. ವಿಭೂತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ / 26

13. ವಿಶ್ವಚೇತನ ದರ್ಶನ / 27

14. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ / 29

15. ಮೂರು ಪುರುಷರು / 31

16. ಗುಣತ್ರಯಗಳು / 33

17. ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಸ್ವಧರ್ಮ / 35

18.ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶ / 37

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು/ 40