ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ ವೇದ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತೆ – ಭಾಗ ೧ (ಕಾಂಡ ೧) // Krishna Yajur Veda Taittiriya Samhite – Bhaga 1 (Kanda 1)

250.00

 

Additional information

Weight 610 g
Dimensions 21.5 × 14 × 2.5 cm