ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ ವೇದ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತೆ – ಭಾಗ ೨ (ಕಾಂಡ ೨ & ೩) // Krishna Yajur Veda Taittiriya Samhite – Bhaga 2 (Kanda 2 & 3)

250.00

 

Additional information

Weight 285 g
Dimensions 22.5 × 14 × 1.25 cm