ಋಭುಗಳು

25.00

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

ಓದುಗರೊಡನೆ  / iv

1. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ / 1

2. ಋಭುಗಳು – ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ / 3

3. ಋಭುಗಳ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಗಳು / 5

4. ಋಷಿ ಮೇಧಾತಿಥಿ ಕಾಣ್ವ : ಸೂಕ್ತ (1.20)(8)* / 7

5. ಋಷಿ ಕೂತ್ಸ ಆಂಗೀರಸ
5.1 : ಸೂಕ್ತ (1.110)(9) / 11
5.2 : ಸೂಕ್ತ (1.111)(5) / 15

6. ಋಷಿ ದೀರ್ಘತಮಃ ಔಚಥ್ಯಃ : ಸೂಕ್ತ (1.161)(14) / 18

7. ಋಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಗಾಥಿನಃ : ಸೂಕ್ತ (3.60)(7) / 25

8. ಋಷಿ ವಾಮದೇವಃ : ಗೌತಮಃ :
8.1 : ಸೂಕ್ತ (4.33)(11) / 27
8.2 : ಸೂಕ್ತ (4.34)(11) / 33
8.3 : ಸೂಕ್ತ (4.35)(9) / 37
8.4 : ಸೂಕ್ತ (4.36)(9) / 40
8.5 : ಸೂಕ್ತ (4.37)(8) / 43

9. ಋಷಿ ವಸಿಷ್ಠಃ : ಮೈತ್ರಾ ವರುಣಿಃ : ಸೂಕ್ತ (7.48)(4) / 46

10. ಋಷಿ ಸುನುಃ : ಆರ್ಭವಃ : ಸೂಕ್ತ (10.176)(1) / 48

ಅನುಬಂಧ

ಋಭು ಗೀತ – ಶುದ್ಧ ಅದ್ವೈತದ ಪಠ್ಯ ಕುರಿತು / 50

*ಮಂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ