ಮಂತ್ರ ಮಣಿ

50.00

ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಸಾಧಕನಿಗಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶದಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಪಥವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಕೋರಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಕನು ಕರೆಯುವ ನಿಖರ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿಷದಪಡಿಸಿವೆ. ಅವನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ವಿಘ್ನಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ಅನುವಾದಗಳು (ಬಹುತೇಕ ಶ್ರೀ ಆರೋಬಿಂದೋರವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತ), ಈ ಪ್ರೇರಿತ ಉಕ್ತಿಗಳ ಗೂಢ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಪ್ರಗಾಢವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಆಧುನಿಕ ಮನೋವೃತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಗ್ರಹವು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು ಆಶಿಸುವ, ತಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ
ಮಂತ್ರ / ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪೀಠಿಕೆ                                                                         v

1. ನಿರಂತರ ಅಭೀಪ್ಸೆ                                  (5.69.3) / 1

2. ಸಾಧಕನ ವ್ರತ                                       (1.24.15) / 2

3. ಸಕಾಲಿಕ ಸಾಧನೆ                                    (1.71.10) / 3

4. ಅಗ್ನಿ ಜಾಗೃತಿ                                         (1.1.5) / 4

5. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅಗ್ನಿ                                   (3.26.7) / 5

6. ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ                                 (1.99.1) / 6

7. ಮಿತ್ರದೇವನಾಗಿ ಅಗ್ನಿ                                (1.77.3) / 7

8. ಯಜ್ಞವೇದಿ (I)                                         (5.26.5) / 8

9. ಅಮರತ್ವದ ಅವರೋಹಣ                           (1.170.4) / 9

10. ಸಾಧಕನ ಆರೋಹಣ                               (ಯಜು 17.67) / 10

11. ಅಶ್ವಿನಿಯರು                                           (4.45.3) / 12

12. ವಿಶ್ವದ ಸ್ವ ವ್ಯಸ್ಥೆ                                       (4.45.6) / 13

13. ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆ                                      (4.45.7) / 14

14. ಅಭೀಪ್ಸೆ                                                  (10.70.5) / 15

15. ಜೀವ – ಆತ್ಮ ಸಹಯೋಗ                           (1.164.20) / 16

16. ಶರೀರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ                                       (1.5.10) / 17

17. ಶತ್ರು ವಧೆ                                                 (4.50.5) / 18

18. ವಿಭಜಕನ ಅವಸಾನ                                  (5.4.6) / 19

19. ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆ                                             (5.7.5) / 20

20. ಸೂರ್ಯನೆಡೆ ಏಕಾಗ್ರಮುಖತೆ                      (5.1.4) / 21

21. ಅರುಣೋದಯ (I)                                    (7.76.4) / 22

22. ಅರುಣೋದಯ (II)                                  (7.75.7) /23

23. ಅರುಣೋದಯ (III)                                 (5.79.8) / 24

24. ಅರುಣೋದಯ (IV)                                  (7.77.3) / 25

25. ಆನಂದಗಳು                                              (1.171.3) / 26

26. ದಿವ್ಯತೆಯ ಅವರೋಹಣ                               (1.4.3) / 27

27. ಸಾಮರಸ್ಯ                                                 (5.28.3) / 28

28.ದೈವೀ ದ್ವಾರಗಳು                                         (2.3.5) / 30

29. ದೈವೀ ಸೂರ್ಯ (I)                                     (1.50.10) / 31

30. ದೈವೀ ಸೂರ್ಯ (II)                                   (1.115.1) / 32

31. ಭೂಮಿ                                                         (6.5.2) / 33

32. ಪಂಚ ಸ್ತರಗಳು                                             (1.7.9) / 34

33. ಸಪ್ತ ಮಹದಾನಂದಗಳು                                  (5.1.5) / 35

34. ಅಂತರ್ ವೈರಿಗಳು                                        (3.18.2) / 36

35. ಸಮಭಾವ                                                    (8.43.21) / 37

36. ದುಷ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳು                                        (8.75.9) / 38

37. ವಿಕಾಸ                                                         (3.3.7) / 39

38. ಅಸತ್ಯ                                                         (5.12.4) / 40

39. ಸೌಭಾಗ್ಯ                                                      (1.94.16) / 41

40. ಬಹುಮುಖ ಸಮರ್ಪಣೆ                                     (1.20.6) / 42

41. ಫಲಭರಿತ ಸೌಭಾಗ್ಯ (I)                                   (5.82.4) / 43

42. ಫಲಭರಿತ ಸೌಭಾಗ್ಯ (II)                                  (5.82.5) / 44

43. ಗಣಪತಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿ                             (2.23.1) / 45

44. ಋಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಗಾಯತ್ರಿ                               (3.62.10) / 47

45. ದೇವಾ ಮತ್ತು ಮಾನವ                                         (5.12.3) / 49

46. ದೇವತೆಗಳು                                                      (3.4.5) / 50

47. ದೇವತೆಗಳ ವರ್ಧನೆ                                             (5.81.3) / 51

48. ಅತಿಥಿ                                                             (10.91.2) / 52

49. ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯ                                             (5.4.10) / 53

50. ಪ್ರತಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು (I)                                     (3.18.1) / 54

51. ಪ್ರತಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು (II)                                    (5.2.6) / 55

52. ಪ್ರತಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು (III)                                   (10.87.4) / 56

53. ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ                                                   (6.12.6) / 58

54. ಸತ್ಯ – ದರ್ಶನ                                                    (5.4.4) / 59

55. ಸತ್ ಪ್ರೇರಣೆ                                                       (1.3.12) / 60

56. ಸತ್ಯದ ವಿಶಾಲ ಲೋಕ                                          (1.8.8) / 61

57. ನಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಅಮರ                                                 (9.110.4) / 62

58. ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆ                                                     (6.2.11) / 63

59. ಪ್ರಜ್ವಲ ಮನಸ್ಸು                                                    (1.4.8) / 64

60. ಅನಂತ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ                                           (4.2.11) / 65

61. ಅಂತರ್ಬೋಧೆ (I)                                                   (5.7.4) / 67

62. ಅಂತರ್ಬೋಧೆ (II)                                                 (1.6.3) / 68

63. ಸಂತೋಷಭರಿತ ಶಾಂತಿ                                          (1.5.7) / 69

64. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ                                                   (ಖಿಲ 2.6.2) / 70

65. ದೇವ ವ್ರತ                                                              (3.7.7) / 71

66. ಶಿರ ಕಮಲ                                                              (6.16.13) / 72

67. ಮಾಟ – ಮೋಡಿ                                                       (8.23.15) / 73

68. ಮಂತ್ರ                                                                   (1.171.2) / 74

69. ಮಾಯೆ                                                                 (9.83.3) / 75

70. ರಹಸ್ಯ                                                                   (6.9.2) / 76

71. ನಿಗೂಢತೆ                                                               (7.61.5) / 77

72. ನಿಗೂಢ ಐಕ್ಯತೆ                                                        (10.12.8) / 78

73. ಹೃದಯದಿಂದ ರೂಪಿತ ಹವಿಸ್ಸು                                   (6.16.47) / 79

74. ಏಕ ಮತ್ತು ಅನೇಕ                                                    (10.12.6) / 80

75. ಸಂಘಟಿತ ಶಕ್ತಿಗಳು                                                   (5.81.1) / 81

76. ಯುವಕರಾದ ಪೂರ್ವಜರು                                          (1.20.4) / 82

77. ಶಾಂತಿ (I)                                                              (7.16.8) / 83

78. ಶಾಂತಿ (II)                                                            (1.94.13) / 84

79. ಮೂರು ಮಜಲುಗಳ ಶಾಂತಿ                                        (5.4.8) / 85

80. ಸತ್ಯ                                                                       (1.170.1) / 86

81. ವೈರಿ ದಮನ                                                             (1.4.5) / 87

82. ಋಕ್ ಗಳು                                                              (1.164.39) / 88

83. ಶಿವ – ಅಮರತ್ವ                                                       (7.59.12) / 89

84. ಯಜ್ಞ                                                                      (5.26.8) / 91

85. ಅಂತರ್ಬೋಧೆಗೆ ಬೆಳಕು                                             (1.72.8) / 92

86. ಸತ್ಯಮ್ – ಋತಮ್                                                   (10.190.1) / 93

87. ರಹಸ್ಯ ಪದಗಳು                                                        (4.3.16) / 94

88. ಸೌಭಾಗ್ಯದೆಡೆ ಸಾಗುವುದು                                          (1.97.8) / 95

89. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ                                                         (5.85.8) / 96

90. ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಆನಂದ                                                       (9.83.3) / 97

91. ಪ್ರಕಾಶ ಲೋಕ                                                           (4.45.6) / 98

92. ಆನಂದ ಹಾಗೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗಮ                       (1.93.4) / 99

93. ಶುದ್ಧೀಕರಣ                                                               (1.5.5) / 100

94. ವಾಣಿ                                                                       (7.10.3) / 101

95. ಹಂತ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿ                                                  (5.19.1) / 102

96. ಶರಣಾಗತಿ                                                                 (1.77.2) / 103

97. ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ                                               (3.26.8) / 104

98. ಸತ್ಯದೆಡೆ ಪಯಣ                                                        (5.12.2) / 105

99. ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ದೈವತ್ವ                                                      (1.70.2) / 106

100. ಜ್ಞಾನ ವೈರಿಯ ಬಂಧನ                                              (1.11.5) / 107

101. ಪ್ರಖರ ಧೀ ಶಕ್ತಿ                                                          (1.2.7) / 108

102. ಸ್ವಯಂ – ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸತ್ಯ                                    (1.2.8) / 109

103. ವಿವೇಕ                                                                     (1.2.9) / 110

104. ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ಪ್ರಗತಿ                                                   (1.22.17) / 111

105. ದೃಷ್ಟಿ ಪಥಗಳು                                                          (1.10.2) / 113

106. ರೋಗಶಮನಕಗಳು                                                    (1.23.21) / 114

107. ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು                                                        (10.9.1) / 115

108. ಸತ್ಯದ ಬಹು ಧಾರೆಗಳು                                               (5.12.2) / 116

ಅಕಾರಾದಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೂಚಿ                                                                    117

 

SKU: c9e1074f5b3f Category: