ಜೀವನ ರಹಸ್ಯ

25.00

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

ಭಾಗ – I

1. ಜೀವನ / 1

2. ಅಸ್ತಿತ್ವ / 2

3. ಆನಂದ – ಬ್ರಹ್ಮ / 3

4. ಪರಮ ಪುರುಷನ ಆನಂದ / 6

5. ‘ಮಾನವ’ನೆಂಬ ‘ಪುರುಷ’ / 8

6. ಆದಿ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ /10

7. ಗುರಿ : ಆತ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಆತ್ಮ ನಿಷೇಧವಲ್ಲ / 11

ಭಾಗ – II

8. ಇಹ ಜಗತ್ತು ಎಂಬ ಒಗಟು / 14

9. ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿಕಾಸ / 26

10. ಶೃಂಖಲೆ / 32

ಭಾಗ – III

11. ಸ್ವ-ಪರಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವ-ನಿಯಂತ್ರಣ / 37

12. ಚತುರಂಗ ಅನುಶಾಸನ / 42

13. ಸಾಧಾರಣ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮ / 48

14. ನಿಷ್ಕಪಟ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ವಿಶ್ವಾಸ / 51

15. ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುವ ಮೂರು ಅಂತಃಶ್ಚಲನೆಗಳು / 53

16. ಮನುಕುಲದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣ  / 56

ಅನುಬಂಧ

ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಶಬ್ದಗಳು/ 59